SICIS - Milton Catalogue

MOD E L L I MOD E L S

D I VANO SOFA

MI 01 MILTON SOFA 3 SEATER

MI 02 MILTON SOFA 2 SEATER

T E RM I NA L E S I D E

MIT 01 MILTON SOFA SIDE UNIT LARGE OTTOMAN

MIT 02 MILTON SOFA SIDE UNIT LARGE

ANGO LO CORN E R MIA 01 MILTON SOFA CORNER UNIT LARGE OTTOMAN

MIA 02 MILTON SOFA CORNER UNIT MIDDLE

CE N T R A L E M I DD L E MIC 01 MILTON SOFA MIDDLE UNIT OTTOMAN

MIC 02 MILTON SOFA MIDDLE UNIT

Made with FlippingBook - Share PDF online